Kongregace sv. Huberta

ZALOŽENA byla léta páně 1349 při šíření Velké morové epidemie po celé západní Evropě.

ZAKLADATELEM, který dlouhá léta vedl Kongregaci v boji proti temným silám, byl Zion Creighton, dříve věrný rytíř královského majestátu. Později byl pasován na lorda z Northamptonshire.

V ROCE 1665, kdy Anglii zasáhla další morová rána, z původního počtu 238 členů zůstalo pouhých 96. Tito zbývající členové se pokouší nalézt a vycvičit nové bojovníky, kteří jim pomohou zachránit svět před zkázou, která se blíží.

DNEŠNÍM DNEM není jejich celkový počet znám.

O Kongregaci

Co pověstí skutečně není, je pravda o Zionu Creightonovi. Jeho původ není nikterak doložen a sám Creighton se o něm nesvěřoval ani svým bližním. Jediným důkazem o existenci něčeho nadpřirozeného v jeho životě, je sbírka memoárů, tajně sepsaná otcem Carthelem, zpovědníkem a knihovníkem Kongregace mezi roky 1351 až 1388, kdy Creighton vydechl naposledy ve věku 66 let.

V Creightonových memoárech se lze dočíst o setkání s archandělem Gabrielem v roce 1345. V blízkosti Westminsterského opatství se mu před očima z čista jasna zjevil mladý, autoritativně vyhlížející muž, jehož aura nutila Creightona pohlédnout kamkoliv, jen ne na něj. Ihned věděl, že cizinec není z tohoto světa, přesto se proti němu neodvážil pozvednout meč. Za pokleku naslouchal melodickému hlasu, který k němu promlouval odevšaď a zároveň odnikud. Jako by se rodil v jeho hlavě. 

 

"Mé jméno je Gabriel, Levá ruka boží. Jsem ten, kdo trestá hříšné duše a posílá je do Pekel. Jsem tím, kdo ochraňuje lidskou rasu, aby se přiblížila dokonalosti v očích našeho Otce. Z Jeho rozhodnutí jsem byl pověřen vybrat toho, kdo zastane můj úkol na Zemi a zabrání šíření temných sil a následnému pohlcení božského výtvoru. Toto jest tvým úkolem od těchto časů do dob, než-li spočineš se svými předky v Edenu." 

 

Před Creightonem se zjevil pohár naplněný zvláštně lesknoucí se tekutinou. Nedokázal pojmenovat žádnou z barev, každou chvíli se hladina změnila, jako by žila vlastním životem. Jednoduchý kalich, nijak nezdobený, přiložil k ústům a napil se toho, co později označoval za archandělovu krev. Než jej však stihl vrátit nazpět do rukou božského stvoření, Gabriel zmizel.

Tento druh daru si později nesl jméno Kongregace sv. Huberta na znamení patrona lovců, sami se však po více než 300 letech, konkrétně po morové ráně v roce 1665, začali označovat jakožto Řád zatracených. Ti, kteří byli vybráni z řad bojovníků, aby pomáhali chránit svět a hubili vše, co využívá temné moci. Kalich se poté stal jakýmsi symbolem, v dnešní době je znám jako Svatý grál. Číše zůstává naplněna krví archanděla, která přirozeně zlepšuje schopnosti lovců čelit zhoubám světa. Informace, kde se Kalich nachází, zůstává střežena dvěma vybranými členy Kongregace - rytíři, jejich jméno zůstává stejné a dědí se společně s tajemstvím Kalichu. Prvním Strážcem je rytíř Geralt a druhým sir Isaac. Nad jejich hlavami visí prokletí - pokud vyřknou toto tajemství někomu jinému, než-li svému nástupci, pak zemřou a jejich duše nikdy nenalezne pokoje. Jsou to Strážci, kdo přinášejí tento dar členu Kongregace, který úspěšně zakončil studium v boji proti nadpřirozenu, aby se napil a stal se jedním z nich. Mezi jednotlivými členy se nese legenda o konci světa, pokud se z číše napije někdo jiný, než kdo byl pověřen a vybrán. Zda-li tomu tak skutečně je, to nikdo neví.

Kongregace za dob své existence prošla několika změnami. V jejím čele se vystřídali ti největší bojovníci i nastolitelé míru. Momentálně tuto skupinu o neznámém počtu lovců vede pod dohledem Rady starších Solomon Grail, též přezdívaný jako Soudce. Za dob jeho vedení se začal Řád těšit nebývalé slávě, díky čemuž začali spolupracovat s Vatikánem. O členech je známo, že se nepodřizují nikomu a ničemu, pouze příkazům Solomona. Ani ten nesklonil hlavu před církví a jejich metodami vyslýchání. Inkvizicí pohrdají, dělají si vše po svém. Základna Kongregace sídlí v Londýně, samotném srdci Anglie. Několik členů, v čele se Solomonem, bylo povoláno do Nové Anglie, kde vyšetřují a loví ty, co si dovolili ubližovat lidské rase. Jejich zastávkami se stal New York, Boston, Jamestown a také Salem.

Na světě existuje několik různých loveckých skupin, které byly rozprášeny nepřítelem a nebo se zformovaly do větší organizace. Valná většina z nich spolupracuje s Vatikánem a nebo Kongregací sv. Huberta. Každá má svůj vlastní artefakt, z něhož čerpá sílu bojovat proti nadpřirozeným bytostem.

Pětice nejlepších lovců

Solomon

Grail

Bojovník

Moire

MacRaoiridh

Ochránce

Gillian

Myddilton

Assassin

Lugh

Mac Loinsigh

Knihovník

Margrett

Norwood

Tvůrce

Bratrstvo Ruinam Draconis

ZALOŽENA byla léta páně 313 v době zrovnoprávnění křesťanství v Římské říši.


ZAKLADATELEM, který s největší pravděpodobností řád přeorganizoval pod křesťanskou vírou, byli dle všeho svatý Miltiades a Servius Vitulus v době, kdy přestávalo být křesťanství pronásledovanou vírou.


V ROCE 1482 Giovanni Battista Cybo přeorganizoval řád pod svou rukou a později již pevně pod rukou papeže, když na jeho pozici nastoupil, jako Innocent VIII.


DNEŠNÍM DNEM je existence organizace jako takové takřka zapomenuta mimo nejvyšší kruhy lovců jiných skupin, to jí avšak neubírá na počtech či aktivitě.

O Bratrstvu

Co se dělo před zrodem Ruinam Draconis, někdy též zvaném Ordo Dracon, se nedochovalo, ať už díky času či neochotě jeho členů skrze staletí. Co však nejvyšší kruhy ví, že se zrodili z původních Cohors Dacorum působící stovky let v Římské říši a možná i dlouho před tím. Smrtelní muži bojující předem prohranou bitvu, než se jednomu jejich členu Serviu Vitulovi zjevila bytost otřásajíc základy jeho víry. Archanděl Michale byl jak překrásný, tak strašlivý, jak mocný, tak milý.

„Na Nebi srazil jsem a svázal na tisíc let draka – toho dávného hada, zvaného ďáblem a satanem, který svádí svět. Neklaňte se šelmě a nepřijímejte její znamení. Srazte každou temnou sílu, která by chtěla svádět a škodit lidskému plemeni. Buďte mými nástroji na tomto světě. Buďte mým Ruinam Draconis, neboť bez přívrženců je pouze mrzkým hadem.“

- Giovanni Battista Cybo, výňatek z pamětí


 

Servius se dal do rukou Michaela, který jej zabalil v obvazy a překryl Turínským plátnem. Byla to smrt, která jej objala, ale také život, nový život, který od té doby měl on a jemu podobní žit. Když se mu navrátilo vědomí, archanděl byl pryč, ale plátno zůstalo. Když řady lovců vzrostly, začal Řád praktikovat zkoušky, které měly buďto aspiranta vyřadit, či připravit na útrpné znovuzrození.

Turínské plátno se stalo nejstřeženějším pokladem lovců, nebyl to jen způsob, kterým rozšiřovali své řady, ale také znakem jejich spravedlivého cíle a božského původu. Alespoň to se říká členům Bratrstva. Jen papež a několik nejvyšších členů ví, co by se stalo, kdyby plátno získal služebník Satana, všichni by se stali jeho otroky a změnili svět v to, čemu se snaží zabránit.

Řád se během staletí odklonil od papežského stolce, když začala být pozice svatého otce příliš vrtkavá. Z bojovníků pod nejvyšším služebníkem božím se stali služebníci lidu a ideálu křesťanství. To však nemělo dlouhému trvání, kdy se na pozici mistra dostal Giovanni Battista Cybo, který se později stal také papežem. Nyní bylo Bratrstvo plně pod kontrolou papeže skrze Summis desiderantes affectibus, započal Cybo drsné hony proti čarodějnicím.

Jakožto nejstarší přežívající skupina lovců si potrpí na tradice, některými možná považovanými za archaické. Do Bratrstva jsou přijímáni pouze muži bez výjimky. Téměř všichni jsou v Bratrstvu od narození až do smrti. Málo kdo se díky tajnosti řádu zvládne přidat později a díky nebezpečí povolání se jen zlomek dožije doby, kdy by zvažoval odchod. Pokud už někoho z lovců napadne možnost odejít, je to jen chvilková představa, díky zakořeněnému fanatismu zrozeném z celého života plného oddanosti, přísných trestů a víry v Boha.

Adepti jsou od útlého dětství cvičení k boji s jejich nepřáteli, ale také učeni jak zapadnout a nevyčnívat mezi obyčejnými lidmi. Nejdůležitějším rozdílem v běžném životě lovců by pak byl nejspíše sňatek. Ten je spíše výsadou, která se ale po jeho povolení stává povinností, ale nejde o zrovna šťastně či naplňující svazky. Ženy jsou pro Bratrstvo potřebné jen pro jednu věc - plození dalších lovců, proto je většina svazků předem dohodnuta a pod přísným dohledem, kdy se partneři spolu nestýkají na dobu delší než nutnou k početí potomků. Chlapci jsou následně začleněni do řad neofytů a dcery odloženy do klášterů. Další nepříjemnou věcí je, že žena bývá vždy pochována s manželem, aby lovce doprovodila do posmrtného života a mohli tam žít spolu šťastně, což bývá často předčasné o desítky let.

Členové Bratrstva jsou mnohdy až fanaticky oddaní své věci a tak není neslýchané, aby prostě jen tak někoho zavraždili na veřejnosti, pokud si jsou jistí že jde o nečistou zrůdu jednajíc proti lidské rase. Je také běžné, aby zcizili artefakt a urychleně se s ním vrátili do Vatikánu jen z podezření, že by mohl být použit k čemukoli nekalou. Zároveň jsou pyšní a hrdí na svůj původ a často se považují za nadřazené ostatním organizacím lovců, od kterých poté požadují podřízení a úctu, které se jim často nedostává a tak vznikají pouze spory.

Hierarchie

Hierarchie Ruinam Draconis si dlouhou dobu zachovala organizaci římské legie, avšak s poslední reorganizací se modernizovali přes rytířský řád až po soudobou loveckou společnost, s jakou fungují do dnešních dob.

 

 • Papež – vůdce Bratrstva, není lovcem, pouze člověkem, avšak vede celou organizaci.

 • Mistr – nejvyšší lovec, hlavní autorita nad všemi ostatními, může jej odvolat a dosadit pouze papež.


 

Pět mistrových prstů, nejlepších lovců ve svém oboru, jde o nejvyšší radu, která přebývá ve Vatikánu a na lov vyrážejí jen velice zřídka.

 • Omniscius [Vševědoucí] - Knihovník

 • Excogitatoris [Architekt] - Tvůrce

 • Medicus [Léčitel] - Ochránce

 • Occultatum [Skrytý] - Assassin

 • Invictus [Neporažený] - Bojovník


Zbylí členové jsou řazeni dle zásluh a odsloužených let v Bratrstvu.

 • Superior – veteráni a nejstarší z lovců, často působí už jen jako učitelé, jejich zkušenosti jsou potřebné k přežití Bratrstva.

 • Dux – lovci honosící se velké autoritě, organizují velké skupiny pro nebezpečné lovy.

 • Monsignore – obávaný bratr nejen schopnostmi ale i vírou, díky čemuž mohou vyrážet na lov i sami.

 • Magistrát – lovec a veterán mnoha lovů, který prokázal svou hodnotu a je mu dovoleno i přikázáno pojmout manželku vybranou Bratrstvem.

 • Akolyta – člověk, který přežil rituál změny a stal se plnokrevným lovcem.

 • Neofyta – adept, který ještě nepodstoupil zkoušku a rituál k proměně na lovce.

Pětice nejlepších lovců

Dietrich

Harscher

Bojovník

Scolaio

Alberighi

Ochránce

Ferrant

Rossignol

Assassin

Gregory

Haddon

Knihovník

Bartolomé

Valdés

Tvůrce

© 2021 by Maryshka a Maerlia. Založeno již od roku 2016, obnova 2021.

Poděkování za texty patří @Maerlia, @Maryshka a @Nath

Další poděkování patří všem hráčům, ať už stávajícím nebo novým, kteří se rozhodli rozšířit náš kolektiv. Bez vaší podpory bychom zde nebyli.

Obsah blogu je zakázáno kopírovat! Jedná se o majetek hráčů a admin týmů.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now